Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

yolo28
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis vianiezwyykla niezwyykla
yolo28
1007 e107
Reposted frompastainmy pastainmy viamatt2106 matt2106
yolo28
1209 77ad
Reposted fromMiziou Miziou vianiezwyykla niezwyykla
yolo28

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viak-achna k-achna
yolo28
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaperfectsense perfectsense
6307 c2a2
Reposted fromyabamena yabamena viaeternaljourney eternaljourney
yolo28
6097 d767
Reposted fromfungi fungi vianiezwyykla niezwyykla

February 20 2017

a-masterpiece-of-understatement:

When people constantly tell me “old movies are boring.”

image

"Old movies aren’t funny because they don’t swear."

image

"There aren’t any cute guys."

image

"Are you trying to be a hipster or something?"

image

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaathlin athlin
yolo28
2841 0c89
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamikrokosmos mikrokosmos
4350 3d92 500
Reposted frominculubum inculubum viazoou zoou
yolo28
yolo28
2320 379d
Reposted fromsuits suits viaoll oll
yolo28
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viazoou zoou
yolo28
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapiehus piehus
yolo28
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamodalna modalna
yolo28
yolo28
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viapatrzpodnogi patrzpodnogi
yolo28
2835 e283
yolo28
5444 c02a
yolo28
2837 cf47
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl