Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

yolo28
Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir viaMaryiczary Maryiczary

June 11 2017

1390 155e 500
Reposted fromclitoris clitoris viasweetchocolate sweetchocolate

June 07 2017

yolo28
Reposted fromnaich naich viatysiace-mysli tysiace-mysli
yolo28
9691 90ee 500
Reposted fromoll oll viahardbitch hardbitch

June 02 2017

yolo28
7872 f9be
Gordon is so proud :D
Reposted fromumorusana umorusana viapikkumyy pikkumyy
yolo28
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaaynis aynis
yolo28
4117 629c 500
Reposted fromoll oll viahouseofpain houseofpain
yolo28
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaeternaljourney eternaljourney
yolo28
4515 ec1b
Reposted fromsosna sosna viahouseofpain houseofpain
yolo28
yolo28
yolo28
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
yolo28
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamarjarii marjarii
yolo28
yolo28
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viamarjarii marjarii
yolo28
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viaeternaljourney eternaljourney

May 30 2017

yolo28
2697 6396 500
Reposted fromoll oll viainspirations inspirations
5184 b756
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl